VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tietovšeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnostispoločnosti BENDR, s.r.o. so sídlom na ul. Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany,Slovenská republika, IČO: 46659790, zapísaná v Obchodnom registri OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložkačíslo:31479/N, deň zápisu: 25.4.2012, (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci")pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchoduna internetovej stránke predávajúceho www.ineos.sk (ďalej len „iNEOS") asú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim apredávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete(ďalej len „kúpna zmluva"). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len„zmluvné strany").

Všetkyzmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnymporiadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonomč. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahyneupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodnýzákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci(dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy konáv rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je topodnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytujeslužby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom inýchpodnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ(kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebopoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti aktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetusvojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci,ktorý nie je spotrebiteľom- je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnejzmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskejčinnosti.

Spotrebiteľskázmluva– je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ ana druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsahdodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Uzatvoreniekúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnejzmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasupredávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdenímobjednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim apredávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnouzmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťoukúpnej zmluvy.

Obchodnépodmienky– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomtodokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, žesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojejobjednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslanímsvojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa stýmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhradsúhlasí.

Kontaktnéúdaje predávajúceho pre kupujúcich:
BENDR, s.r.o., Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany
E-mail: info@bendr.sk
Tel. č.: +421907987067 od 8:00 do 17:00

3. Objednávanie tovaru

Kupujúcimôže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetovéhoobchodu www.ineos.sk.
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a jezáväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcimvzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcimprostredníctvom elektronickej pošty.Podmienkou pre platnosťobjednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovomformulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byťpredávajúcim akceptovaná. Vlastníckeprávo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatenímkúpnej ceny.

4. Storno objednávky

Objednávkaje považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu

Kupujúci máprávo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jejzáväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresuinfo@bendr.sk.
V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúcipotvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúcisi vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1.  Vprípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
2.  Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom hopredávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodaťkupujúcemu . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžitekontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, žekupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastkaprevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.

5. Dodanie tovaru

Predávajúcidoručuje tovar prostredníctvom kuriérskej služby UPS.
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvomkuriérskej služby UPS na meno a adresu objednávajúceho. Tovar, ktorý je skladoma je objednaný počas pracovného dňa do 15:00 hod, je štandardne doručenýdo 24 hodín, výnimočne do 48 hodín (neplatí pre víkendy a sviatky). Priobjednaní tovaru, ktorý nie je skladom Vám bude termín dodania oznámenýemailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmenabude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie odzmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámenémailom na info@bendr.sk

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplnýmzaplatením kúpnej ceny.

6. Poštovné

Výškapoštovného pri platbe dobierkou predstavuje 5€.

7. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchoduwww.ineos.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovnéa balné náklady.

Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie jeuvedené inak. 

Po uskutočnení objednávky bude e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávkyspolu s potrebnými údajmi.Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu sobjednaným tovarom. 

Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platbykupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke priprevzatí.

8. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udaniadôvodu do 14 dní od zakúpenia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemudoručené emailom (info@bendr.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveňmusí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obaleso všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. 

Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, so všetkýmiobalmi, s ochrannými fóliami (nesmú byť odlepené), nepoškodený a bezznámok používania.Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovarvrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovanívráteného tovaru, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy a tobankovým prevodom. 
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Vprípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebudeakceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený nanáklady kupujúceho naspäť.Vzor formuláru na odstúpenieod zmluvy nájdete TU

9. Záručné podmienky a záručná doba

Záručnépodmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. vplatnom znení.

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Poregistrácii na ineos.sk sa predlžuje na 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúťv deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo nauplatnenie reklamácie
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemupriložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručnýdoklad. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadokzverejnený www.bendr.sk
Reklamačný protokol nájdete TU.

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracovávapredávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneníneskorších predpisov. Kupujúci objednávkou tovaru na www.ineos.sk prejavujesúhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovaniaelektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa§7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne sa predávajúci zaväzuje ktomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojejdatabázy.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodnýchpodmienok. Prípadné spory medzi www.ineos.sk a Kupujúcimje možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci -spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým jenapríklad Slovenskáobchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôrvyužiť kontakt na www.bendr.sk/kontakt.html pre vyriešenie vzniknutejsituácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejneniana www.ineos.sk